Všeobecné podmienky

 

1. Úvod

 

Súhlasíte s tým, že registráciou užívateľského profilu na stránke Mgr. Ján Krošlák – TESTEQ, (ďalej len prevádzkovateľ) vstupujete do právne záväznej zmluvy so Zaplatimzaodvoz. Ďalej súhlasíte s tým, že používaním Služby súhlasíte s ustanoveniami tohto dokumentu, ktoré sa týkajú obsahu Služby a vášho správania sa na nej. Ak službu nechcete používať a nie ste viazaní ustanoveniami tejto zmluvy, neregistrujte sa ako používateľ. Zaplatimzaodvoz si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Zmluvu. V prípade, že dôjde k významnej zmene, na webovej stránke spoločnosti Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ sa zobrazí oznámenie alebo vám pošleme e-mail. Zmena bude účinná od jej oznámenia používateľovi. Užívateľ uzatvára túto zmluvu o používaní služieb Zaplatimzaodvoz so spoločnosťou Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ, spoločnosťou registrovanou na Slovensku s identifikačným číslom 52295435, ktorej sídlo je na adrese M.Bela 23, Piešťany. DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA Zaplatimzaodvoz je služba, ktorá nie je prepravnou spoločnosťou a ani tieto služby neposkytuje. Nie je to komerčná služba. Umožňuje ľuďom, ktorí pravidelne jazdia dopravnými prostriedkami, aby si nechali uhradiť v plnej výške alebo čiastočne svoje náklady na cestu na iné miesto. Odosielatelia nemôžu posielať žiadne položky, ktoré by boli nezákonné na prepravu v ktorejkoľvek krajine. Z dôvodu väčšej istoty nesmú byť medzi odosielateľmi a vodičmi prepravované nasledujúce položky, okrem iného: strelné zbrane alebo súčasti strelných zbraní, zbrane, žieraviny alebo nebezpečné látky, lieky a nástroje, ktoré môžu byť použité ako zbrane a výbušniny. Okrem toho má Zaplatimzaodvoz právo vzniesť námietky proti akejkoľvek položke, ktorá môže byť prepravovaná prostredníctvom Služby, ak si služba Zaplatimzaodvoz uvedomuje, čo sa má prepravovať, a má primerané dôvody na vznesenie námietky. Ak máte pochybnosti o tom, ktoré položky môžu byť prepravované prostredníctvom Služby, kontaktujte nás na adrese podpora@zaplatimzaodvoz.eu. Ak je vodičova činnosť komerčná, musí dodržiavať všetky zákony, ktorými sa riadi preprava tovaru, vrátane a bez obmedzenia na požadované poistenie, licencie a / alebo povolenia.

 


2. Definície

Veľké slová v tejto dohode majú význam uvedený nižšie:

Zmluva:

- znamená tento dokument a všetky dokumenty, na ktoré odkazuje

Strany:

- znamená vodiča a žiadateľa o odvoz

Servis:

- znamená službu uľahčujúcu kontakt medzi užívateľmi služby prostredníctvom webu, mobilnej aplikácie alebo iným spôsobom

Užívatelia:

- znamenajú všetkých užívateľov Služby vrátane odosielateľov a šoférov

Žiadatelia:

- sú užívatelia, ktorí uzavreli zmluvu s Odosielateľom o preprave tovaru „z a na" dohodnuté miesta a dohodnutými dopravnými prostriedkami a zaväzujú sa takúto prepravu vykonať

Pravidlá používania:

- znamená odporúčané pravidlá medzi používateľmi

Odosielatelia:

- znamená Užívateľov, ktorí uzavreli zmluvu so šoférmi a ktorí žiadajú o prepravu

Webové stránky:

- znamená internetovú stránku, na ktorej je služba poskytovaná


3. Služba

3.1 Všeobecne; zmeny služby

Uzatvorením tejto Zmluvy získa Užívateľ prístup k Službe tak, ako je občas ponúkaný. Zaplatimzaodvoz má možnosť pridávať, odstraňovať alebo meniť funkcie alebo funkcie Služby.

Zaplatimzaodvoz vynaloží primerané úsilie, aby vás informoval o takýchto zmenách sprístupnením takýchto informácií na webovej stránke alebo inak.

3.2 Základné funkcie služby

Zaplatimzaodvoz je služba, ktorá spája ľudí a vodičov, aby využili dostupnú prepravnú kapacitu vo vozidlách. Služba zodpovedá odosielateľom s potrebou niečoho prepravovať s vodičmi áut,

ktorí sú ochotní vykonať prepravu. Všetci registrovaní užívatelia môžu pôsobiť ako odosielatelia aj ako vodiči. Služba poskytuje možnosť prispôsobiť sa týmto dvom stranám. Po prispôsobení,

používatelia finalizujú dopravné opatrenia priamo v profile. Zaplatimzaodvoz poskytuje Pravidlá používania, ktoré obsahujú odporúčané podmienky medzi odosielateľom a vodičom.

Užívatelia uzavrú priamu dohodu medzi sebou, pričom Zaplatimzaodvoz nie je zmluvnou stranou takejto zmluvy uzatvorenej medzi užívateľmi. Zaplatimzaodvoz dodáva len médium/službu pre používateľov,

aby sa navzájom spojili a uľahčili platby za služby a iné služby s pridanou hodnotou poskytované medzi používateľmi. Kým Zaplatimzadvoz požaduje informácie na identifikáciu registrovaných používateľov,

služba je závislá od používateľov poskytujúcich správne informácie. Zaplatimzaodvoz preto nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutie akéhokoľvek Užívateľa pripojeného prostredníctvom Služby,

a taktiež Zaplatimzaodvoz nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo spoľahlivosť informácií o Používateľovi alebo iných informácií o Službe. Vodič si je vedomý, že odoslané položky môžu byť

zabalené alebo nezabalené. Nie je to požiadavka, aby bola položka zabalená alebo nezabalená. Poškodenie predmetu z dôvodu nedostatku obalu alebo žiadneho obalu nie je zodpovednosťou vodiča.


4. Komunikácia

Ako Používateľ služby súhlasíte s prijímaním komunikácie od spoločnosti Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ. Táto komunikácia súvisí s tým, že ste používateľom služby Zaplatimzaodvoz a môže k nej dôjsť prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS, sociálnych sietí, v správach aplikácie alebo poštou. Obsahom tejto komunikácie môžu byť servisné správy, stavové správy týkajúce sa úloh, zodpovedajúce správy a informačné bulletiny od spoločnosti Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ. Naša spoločnosť nebude v rámci komunikácie informovať alebo kontaktovať užívateľov za účelom marketingu.

 

5. Používatelia

5.1 Registrácia

Užívateľ môže byť fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov alebo spoločnosť. Všetci používatelia si musia zaregistrovať profil, aby mohli službu používať.

Zaplatimzaodvoz používa informácie, ktoré poskytnete, na uľahčenie kontaktu medzi rôznymi Užívateľmi Služby tak, aby mohol vodič vybaviť žiadosť o vykonanie prepravnej služby.

5.2 Registrácia a informácie

Ak sa zaregistrujete ako používateľ, budeme potrebovať nasledujúce informácie:

• Meno

• Adresu

• Informácie o kreditnej karte

• Facebook, Twitter, LinkedIn informácie o profile (v prípade registrácie)

• Číslo bankového účtu/karty pre platby medzi užívateľmi

• Obrázok používateľa

• Ďalšie informácie o používateľovi, ktoré prispejú k procesu overovania.

Tieto informácie sa používajú na nadviazanie kontaktu medzi užívateľmi, na správu zmluvy a na prijatie primeraných opatrení na overenie totožnosti používateľov.

Okrem toho budete možno musieť poskytnúť ďalšie informácie v súvislosti s každou jednotlivou transakciou, ktorá umožňuje odosielateľovi určiť spôsob dopravy atď.

Aj keď používame techniku, ktorých cieľom je overiť presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých našimi užívateľmi, overenie používateľa na internete je ťažké. totožnosti alebo platnosti informácií,

ktoré zverejňujú na našich stránkach.

Všetky osobné údaje sú bezpečne uložené a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi nariadenia EU (GDPR). Máte právo na informácie o údajoch, ktoré sme o vás uložili, a požadovať opravu akýchkoľvek chýb.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy.5.3. Registrácia a záruky pri registrácii

Aby bolo možné používať služby Zaplatimzaodvoz, musí užívateľ pred použitím ktorejkoľvek Služby zaregistrovať účet. Užívateľ zaručuje a prehlasuje,

že všetky údaje poskytnuté používateľom na registráciu sú pravdivé, presné a úplné. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny v registračných údajoch Zaplatimzaodvoz.

Nedodržanie tejto podmienky je zásadným porušením tejto Zmluvy.6. Pravidlá používania

Pre používanie služby platia nasledujúce pravidlá používania:

 

Poplatok za službu je neoddeliteľnou súčasťou našej služby. Musí byť zaplatený bez ohľadu na to, či je transakcia dokončená v rámci systému Zaplatimzaodvoz alebo nie. Akýkoľvek pokus o obchádzanie uvedeného poplatku je porušením tejto Zmluvy. Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ si vyhradzuje právo vymáhať uvedený poplatok a požadovať náhradu škody od tých strán, ktoré sa pokúšajú obísť službu as tým, že budeme informovať príslušné právne orgány.

Užívateľ poskytne v užívateľskom profile iba presné, pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia. Používateľ je zodpovedný za to, aby informácie boli presné a aktualizované.

Používateľ musí dodržiavať všetky platné právne predpisy a rešpektovať všetky práva tretích strán. Užívateľ nemôže využívať Službu na prepravu akéhokoľvek zakázaného tovaru alebo Službu na porušovanie platných zákonov v danej krajine.

Užívateľ môže oznámiť akékoľvek nezákonné činnosti akéhokoľvek iného používateľa, ktorý porušuje platné zákony a / alebo ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy, kontaktovaním Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ.

Odosielateľ zodpovedá za presný opis tovaru, ktorý sa má prepravovať prostredníctvom Služby. V prípade, že odosielateľ nepresne popíše opis tovaru, ktorý má byť prepravovaný, môže to mať právne následky, ak odosielateľ skreslí tovar, ktorý má byť prepravovaný.

Pri preprave zvierat, t.j. domácich zvierat alebo hospodárskych zvierat, je vodič zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonov, ktorými sa riadi uvedená preprava, vrátane toho, že majú príslušné licencie a povolenia. Bez ohľadu na uvedené zákony vodič garantuje, že podnikne všetky možné opatrenia na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a že má odborné znalosti a schopnosti vykonávať takúto prepravu.

Užívatelia sú výlučne zodpovední za colné, právne a / alebo finančné otázky súvisiace s prepravou tovaru, vrátane, ale nie výlučne, otázok vyplývajúcich z cezhraničnej prepravy.

Užívateľ si uvedomuje, že akékoľvek neoprávnené používanie ich autentifikačných poverení a / alebo porušenia ich dôvernosti, sa užívateľ sa zaväzuje, že ho bezodkladne oznámi vodičovi.

Pri odosielaní žiadosti o doručenie odosielateľ zaručuje, že uvedená žiadosť je skutočná a platná. Ak sa zmenia okolnosti, Odosielateľ je zodpovedný za odstránenie uvedenej požiadavky (Vymazať požiadavku).

 

7. Povinnosti prevádzkovateľa

Dostupnosť služby Zaplatímzaodvoz vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečil, že služba bude vždy k dispozícii. Užívateľ však berie na vedomie a súhlasí s tým,

že udalosti súvisiace s požiadavkami na údržbu, bezpečnosť alebo kapacitu a / alebo udalosti nad kontrolou Zaplatimzaodvoz môžu viesť k poruchám alebo prerušeniam

Služby. Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ vylučuje v plnom rozsahu povolenom zákonom poriadku zodpovednosť za škodu spôsobenú takýmto prerušením alebo chybami vo fungovaní.8. Žiadne záruky ani vyhlásenia

8.1 Vyhlásenie

Mgr. Ján Krošlák – TESTEQ poskytuje platformu, na ktorej sa môžu používatelia pripojiť, aby im umožnili uzatvárať dohody priamo medzi sebou o poskytovaní dopravných služieb. Prevádzkovateľ systému nenesie žiadnu zodpovednosť za typ prepravovaného tovaru alebo za výkon samotnej dopravnej služby. Sú to výhradne záležitosti medzi Odosielateľom a Vodičom.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa akýchkoľvek údajov a / alebo informácií zverejnených alebo inak sprístupnených v rámci služby od používateľov služby, ani na žiadnych externých webových stránkach prepojených alebo uvedených v službe.

 

8.2 Zodpovednosť

Prevádzkovateľ ani jeho riaditelia, agenti a zamestnanci nie sú zodpovední voči Vašej zmluve, delikte, vrátane nedbanlivosti alebo inak za akékoľvek obchodné straty, ako je strata údajov, ziskov, príjmov, obchodov, príležitostí, reputácie alebo prerušenia podnikania. alebo za akékoľvek straty, ktoré nie sú primerane predvídateľné nami vzniknutými, priamo alebo nepriamo z nasledovných:

• vaše používanie alebo neschopnosť používať naše služby;

• meškania alebo narušenia našich služieb;

• vírusy alebo iný škodlivý softvér získaný prístupom na naše služby alebo ich prepojením;

• závady, chyby, chyby alebo nepresnosti akéhokoľvek druhu v našich službách;

• poškodenie akéhokoľvek elektronického zariadenia využívajúceho Službu.

Ak sa na vás vzťahuje jurisdikcia, ktorá neumožňuje vylúčenie záruk alebo vylúčenie škôd, na vás sa tieto vyhlásenia a vylúčenia nemusia vzťahovať.

Beriete na seba výlučnú zodpovednosť za zákonnosť vašich činností podľa zákonov, ktoré sa na vás vzťahujú a zákonnosť všetkých položiek, ktoré prepravujete prostredníctvom Služby.

Ak sa predchádzajúce vylúčenie neuplatní, a ak je prevádzkovateľ uznaný za zodpovedného, ​​naša zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane je obmedzená na vyššie zo súhrnnej sumy zodpovedajúcich poplatkov vzniknutých počas 6 mesiacov pred konaním, ktoré viedlo k vzniku nároku. alebo 100 Eur (slovom sto eur).

Nič v tejto užívateľskej zmluve neobmedzuje alebo nevylučuje našu zodpovednosť za podvodné skresľovanie informácií, smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zástupcov alebo zamestnancov alebo za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť obmedzená alebo vylúčená zákonom.

 

9. Odškodnenie

Poskytnutím informácií prevádzkovateľovi, Vy ako Užívateľ, zastupujete a zaručujete, že ste oprávnení predložiť informácie, a to že informácie sú presné, pravdivé, nie dôverné a nie sú v rozpore so zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretích strán.

Prevádzkovateľ systému nie je zodpovedný za všetky škody, straty a náklady súvisiace so všetkými nárokmi, poplatkami a vyšetrovaniami tretích strán, spôsobenými (1) nedodržaním tejto Zmluvy, vrátane, bez obmedzenia, odosielania vašich informácií, ktoré porušujú práva tretích strán alebo platné zákony alebo vaše nedodržiavanie pravidiel používania, (2) akékoľvek informácie, ktoré poskytnete Službám, a (3) akúkoľvek činnosť, v ktorej ste zapojený do Služby alebo prostredníctvom Služby.

Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie na overenie totožnosti registrovaných používateľov. Prevádzkovateľ sa však výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s užívateľmi, ktorí predkladajú nepresné alebo nesprávne informácie. Užívateľ ručí a odškodní a udrží neškodného vodiča za akúkoľvek stratu spôsobenú nesprávnymi alebo nesprávnymi informáciami, ktoré užívateľ predloží, alebo registrovaným profilom, ktorý používa niekto iný ako registrovaný používateľ.

 

 

10. Osobné údaje

10.1. Používanie osobných údajov

Pri registrácii do systému prevádzkovateľa, užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže používať a uchovávať informácie, ktoré ste poskytli, aby mohol prevádzkovateľ tieto služby riadiť a udržiavať vzťah s užívateľom. Prevádzkovateľ vás môže kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej vo vašom profile s informáciami o službách a nových rozšíreniach od spoločnosti Mgr. Ján Krošlák - TESTEQ.

Máte právo požadovať prístup k informáciám, ktoré sme o vás uložili, ako aj žiadať, aby sme opravili všetky chybné informácie, ktoré sme o vás uložili. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania osobných údajov, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov alebo sa obráťte na podpora@zaplatimzaodvoz.eu

 

11. Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ si ponechá všetky práva duševného vlastníctva ku všetkým funkciám a obsahu služby, vrátane, ale nie obrázkov, videa, zvuku, textu, prvkov dizajnu a zdrojového kódu. V súlade s podmienkami tejto Zmluvy je Užívateľovi udelená bezplatná (v závislosti od akýchkoľvek poplatkov za prístup k Platenej Službe), nevýhradná, neprenosná licencia na používanie Služby v súlade s touto Zmluvou počas celého trvania tejto Zmluvy/tejto dohody.

 

12. Ceny a platba

12.1 Ceny

Cena sa skladá z niekoľkých prvkov:

1. cena za dopravnú službu, ktorá podlieha výhradne dohode medzi Vodičom a Odosielateľom,

2. cena za Službu poskytovanú prevádzkovateľom („Poplatky") a poplatky súvisiace s prevodom financií,

3. cena iných prémiových služieb, ktoré môže prevádzkovateľ čas od času pridať.

Cena za službu ponúkanú vodičom je odsúhlasená Odosielateľom a je taká, ako je uvedené v zmluve medzi Užívateľmi. Odosielateľ potvrdí akékoľvek zmeny ceny, ak sa takáto cena zmení z pôvodnej ceny.

Poplatok za prispôsobenie zahŕňa DPH (ak je použiteľná) a vychádza z ceny prepravných nákladov dohodnutej medzi užívateľmi. Z času na čas sa môže meniť v závislosti od typu dodávky, vzdialenosti, rýchlosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa. Takýto poplatok bude vždy oznámený prevádzkovateľom.

 

12.2 Platba

Odosielateľ môže zaplatiť dohodnutú cenu za dopravnú službu prostredníctvom kreditnej karty alebo iným spôsobom, ktorý prevádzkovateľ povolil.

Odosielateľ zaplatí poplatok priamo prevádzkovateľovi prostredníctvom kreditu, ktorá nasleduje bezprostredne po dokončení prepravy. Odosielateľ týmto súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ účtoval Poplatok za úhradu z kreditnej karty poskytnutej pri registrácii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať svoj poplatok bez ohľadu na dokončenie úlohy. Vodič si platbu po úspešnom dokončení úlohy môže dať vyplatiť alebo si ponechať uvedenú sumu ako kredit v systéme.

Ak odosielateľ nezaplatí splatný poplatok, úrok sa časovo rozlišuje podľa sadzby uvedenej v Zákone o úrokoch z omeškania z komerčných pohľadávok z roku 1998 od dátumu splatnosti platby. Po uplynutí 10 dní sa k sume splatnej prevádzkovateľovi pripočíta administratívny poplatok vo výške 50 eur, pričom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vyberať platbu súdnym konaním. Ak chce odosielateľ využiť službu v prípade, že sú z predchádzajúcich transakcií nevyplatené všetky poplatky, tieto poplatky musí odosielateľ v plnej výške zúčtovať pred opätovným použitím služby.

 

Služby spracovania platieb pre odosielateľov a vodičov sú u prevádzkovateľa poskytované spoločnosťou PAYPAL, ktoré budú podliehať zmluvným podmienkam spoločností, ktoré prevádzkujú tieto platobné systémy. Súhlasom s týmito podmienkami alebo pokračovaním v prevádzke ako odosielateľ alebo vodič v systéme prevádzkovateľa súhlasíte s tým, že budete viazaní Zmluvou o službách PAYPAL. Ako podmienku prevádzkovania umožňujúce služby spracovania platieb prostredníctvom služby PAYPAL súhlasíte s tým, že poskytnete prevádzkovateľovi presné a úplné informácie o vás a vašej firme (ak je to relevantné) a splnomocníte prevádzkovateľa, aby ich mohol zdieľať informácie o transakciách súvisiace s vaším používaním služieb spracovania platieb poskytované spoločnosťou PAYPAL.

Ako súčasť služby môže prevádzkovateľ spracovať platbu od odosielateľa na vodiča. Prevádzkovateľ je schopný len previesť platbu na vodiča, ak ju úspešne splnil od odosielateľa. Nesplnenie uvedeného poplatku z akéhokoľvek dôvodu bude mať za následok, že vodič nedostane poplatok. Po úspešnom výbere platby vodiča vykoná prevádzkovateľ primerané úsilie na prevod platby v primeranom časovom rámci. S výhradou prijatia platby od odosielateľa a bez akýchkoľvek ďalších problémov prevádzkovateľ usiluje o zaplatenie platby vodičovi od 5 do 30 pracovných dní.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymáhať akúkoľvek platbu v prípade, že by medzi Odosielateľom a vodičovom vznikol spor a / alebo ak by Odosielateľ uplatnil nárok na náhradu škody alebo krádeže. Okrem toho sa vodič zaväzuje, že vráti akúkoľvek prijatú platbu za odvoz, ak odosielateľ na základe vlastného uváženia dospeje k záveru, že vodič bol pri manipulácii s dodávkou nedbalý. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odpočítať platbu z účtu vodiča, ak vodič pôsobí v komerčnej alebo inej dodávateľskej spoločnosti a to 10% z celkového obratu pri doprave. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na náhradu nákladov za škody a pri odpočítavaní od vyššie uvedeného vodičovho účtu.

 

13. Záruka kvality (záruka)

V rámci služby poskytuje prevádzkovateľ systému záruku kvality (zabezpečenie), vprípade ak by bola položka počas prepravy poškodená, alebo by sa položka stratila alebo stratila v dôsledku nesprávneho zaobchádzania vodičom, a to len v prípade, že pred odovzdaním prepravovaného živého/neživého tovaru bol kontaktovaný prevádzkovateľ systému a za poplatok bol dodatočne tovar poistený. V tom prípade prebehne reklamačný/záručný proces podľa podmienok uvedených v zmluvných podmienkach.

 

Prevádzkovateľ vie zabezpečiť vlastné poistenie živého/neživého tovaru a to do 500,- eur (slovom päťsto eur), len v prípade, ak odosielateľ včas kontaktuje prevádzkovateľa o možnostiach poistenia a len v prípade, že daná služba ešte nie je vykonaná a to do 90 pracovných odo dňa nahlásenia poistnej udalosti prevádzkovateľovi (podpora@zaplatimzaodvoz.eu). V prípade poistenia Vám prevádzkovateľ dodatočne poskytne poistné podmienky a to minimálne 5 dní pred odoslaním/odovzdaním živého/neživého tovaru vodičovi. V prípade poistenia budú účtované poplatky podľa dohody medzi odosielateľom/vodičom a prevádzkovateľom na základe predpokladanej hodnoty uvedeného tovaru.

14. Ukončenie z dôvodu porušenia

Prevádzkovateľ môže obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť účet ktoréhokoľvek Užívateľa, ktorý Služby zneužíva alebo ak Používateľ Zmluvu poruší, bez ďalšieho oznámenia Užívateľovi. Akýkoľvek pokus o obchádzanie služby by bol dôvodom na pozastavenie a ukončenie. Obchádzanie služby zahŕňa a neobmedzuje sa na uzatváranie transakcií mimo systému (t.j. snaha vyhnúť sa uzavretiu dodávok v rámci systému atď.) S pokusom vyhnúť sa používaniu platobného systému prevádzkovateľa a vyhnúť sa akémukoľvek porovnávaciemu poplatku súvisiacemu s používaním služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vrátenie poplatku vrátane administratívneho poplatku vo výške 100 Eur (slovom sto eur) od vodiča alebo odosielateľa alebo oboch.

 

15. Rôzne ustanovenia

15.1

Prevádzkovateľ môže previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok na inú organizáciu.

 

15.2

Ak súd zistí, že časť tejto zmluvy je nezákonná, zvyšok zostane v platnosti. Každá z ustanovení tejto dohody funguje samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je nezákonný, zostávajúce odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

 

16. Spory, voľba práva a jurisdikcia

Ak vznikne spor medzi vami a prevádzkovateľom, odporúčame vám, aby ste nás najprv kontaktovali priamo a požiadali o vyriešenie záležitosti tak, že nás budete kontaktovať na adrese podpora@zaplatimzaodvoz.eu

Ako alternatívy k súdnym sporom zvážime primerané požiadavky na vyriešenie sporu prostredníctvom alternatívnych postupov riešenia sporov, ako je mediácia alebo arbitráž. Táto Zmluva medzi Vami a prevádzkovateľom sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Vy a prevádzkovateľ súhlasíte, že sa podrobíte nevýlučnej jurisdikcii slovenských súdov. Použitie výrazu „nevýlučná jurisdikcia slovenských súdov" znamená, že ak by ste mohli podať žalobu vyplývajúcu z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou voči nám na súde, súd, ktorý by prijal toto ako súdny spor, by bol súd na Slovensku, ale môžete sa tiež rozhodnúť namiesto toho podať žalobu na súde inej krajiny. Avšak v akomkoľvek súde, ktorý uplatníte nárok, sa bude uplatňovať slovenské právo.

 

 

17. Pravidlá refundácie

1. V rámci všeobecných podmienok Vám vrátime poplatky a dane za kreditné karty, ktoré súvisia s možnými technickými chybami v systéme Zaplatimzaodvoz.eu. Každý, kto požiada o vrátenie prostriedkov, by nám mal poslať e-mail na adresu podpora@zaplatimzaodvoz.eu, pričom uvedie problémy a prípadne príslušné ID úlohy. Náhrady sa vydávajú na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti prevádzkovateľa systému v lehote 30 dní od dátumu objednávky. Vo svojom nároku uveďte prosím vysvetlenie dôvodov vrátenia platby a informácie o objednávke. Všetky otázky sú bezplatné.